Virkninger på natur, miljø og samfunn

Fisken slippes

Det er gjennomført faglige konsekvensutredninger av forhold som kan bli berørt av utbyggingen. Utredningsprogrammet er fastsatt av NVE etter forslag fra utbygger og innspill fra berørte instanser i høringsrunden knyttet til meldingsfasen. Utredningene er gjennomført av nøytrale kompetansemiljøer. Det planlagte Nedre Otta kraftverk vil gi både positive og negative virkninger.

Den viktigste positive virkningen er produksjon av betydelige mengder ny fornybar energi. Kraftverket vil bidra til å redusere behovet for kull, olje og gassfyrte kraftverk i Europa, og dermed redusere både forurensing, utslipp av klimagasser og forbruk av fossile brennstoffer.

Produksjonen fra Nedre Otta kraftverk vil redusere CO2-utslipp tilsvarende 53 000 personbiler. Utbyggingen vil redusere dagens problemer med isgang i Ottaelva. Utbyggingen vil gi betydelige inntekter for utbyggingskommunene i form av skatter og avgifter. Selskapene bak utbyggingen er offentlig eid. Dette gjør at verdiskapingen av kraftproduksjonen disponeres av regionale og lokale eiere. De negative virkningene vil i første rekke knytte seg til redusert vannføring på elvestrekningen mellom Eidefossen dam og utløpet fra kraftverket. Uten avbøtende tiltak vil en redusert vannføring redusere muligheten for rafting og padling, og kunne gi følger for friluftsliv og reiseliv i området. Uten avbøtende tiltak vil konsekvensene for fisk og bunndyr bli middels negativ i Ottaelva. Videre vil store mengder stein fra tunnel og kraftstasjonshall måtte plasseres i to deponier ved tunnelåpningen. Dette gjør det nødvendig med god landskapsmessig tilpasning av deponiene.

Endringer i vannføring
Nedre Otta kraftverk vil medføre at en strekning på ca. 10 km mellom Eidefossen og utløpet ved Meiskår vil få redusert vannføring. På bakgrunn av konsekvensutredningene, særlig i forhold til fisk og reiseliv/friluftsliv, har utbygger foreslått betydelig minstevannføring på den berørte elvestrekningen. Minstevannføringen er nærmere omtalt under ”Avbøtende tiltak”.

Is og flom
På elvestrekningen som får redusert vannføring (fra Eidefossen til utløpet ved Meiskår), blir det stabile isforhold om vinteren med mindre isproduksjon enn i dag og mindre vann stuet opp i isdammer. Det blir et åpent råk på 1-2 km nedenfor utløpet av kraftverket. Også i dag er det åpent vann på strekningen i lange perioder i forbindelse med isganger. Antall dager med frostrøyk forventes derfor ikke å øke vesentlig, men det kan bli noe mer frostrøykdannelse på disse dagene.

De største isgangene vil fortsatt kunne komme ved isdamsbrudd ovenfor Eidefossen, men ismengdene som rives med nedenfor Eidefossen er betydelig mindre enn i dag, og isgangene vil sjeldnere nå Otta sentrum. Det kan fortsatt løsne isganger fra området mellom utløpet og ned mot Otta sentrum, men de blir sjeldnere, inneholder mindre is og vann, og går kortere.

Landskap
Det skal ikke bygges ny dam eller foretas nye oppdemminger. Kraftstasjonen vil ligge inne i fjellet og ikke være synlig. Betydelig minstevannføring i elva om sommeren vil gjøre at det visuelle inntrykket av landskapet i stor grad blir som før. Minstevannføringen er lavere i vintermånedene, men snø og islegging vil redusere inntrykket av lav vannføring. Nedre Otta kraftverk medfører minstevannsføring i Ottaelva fra Eidefossen til utløpet ved Meiskår. Elva er mest synlig på partiet fra Rustmo til Brulykkja.

De to parallelførte kraftledningene på hhv. 66 kV og 132 kV fra kraftstasjon til Tolstadåsen blir lagt nær eksisterende skogsbilveger, og ryddegaten vil legges slik i landskapet at den blir minst mulig synlig. Planlagt nettløsning for tilknytning av Nedre Otta og Rosten kraftverker til Vågåmo transformatorstasjon gjør det mulig å rive dagens 66 kV ledning mellom Tolstadåsen og Vågåmo transformatorstasjon. Kraftledningene vil ikke ligge tett inntil bolighus, og fra Skjellom og fram til Vågåmo transformatorstasjon er omsøkt 132 kV Rosten – Vågåmo planlagt fremført som nedgravd kabel. Riving av bestående 66 kV ledning fram til Vågåmo transformatorstasjon vil derfor fjerne et 66 kV luftspenn gjennom
tettbebyggelsen på Vågåmo.

Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø blir ikke berørt av tunneler eller kraftstasjon. Kraftledningen fra kraftstasjonen til Tjorsætra vil  imidlertid ha visse negative virkninger. Tjorsætra er en godt bevart seter i et verdifullt kulturlandskap. En markant kraftledning vil endre landskapsbildet, og være uheldig for setras kulturmiljø. Forbi Tjorsætra prioriterer søker traséalternativet med størst avstand til seterområdet. Det er funnet spor etter gammel bergverksdrift i området mellom Tjorsætra og Ruste nordre. Utnyttelsen er til dels gammel og aktiviteten i enkelte brudd kan trolig dateres helt tilbake til yngre jernalder. Prioritert trasé er justert for å redusere påvirkningen på dette området. Deponiområdene vil ikke berøre kulturminner og kulturmiljø.

Fisk
Det er gjennomført omfattende undersøkelser av gyteforhold, vandringer og levevilkår for fisken i den aktuelle delen av Gudbrandsdalslågen og Ottaelva. Lågen fra samløpet med Ottaelva og ned til Sjoa har vist seg å være et svært viktig område for alle livsstadier av harr og ørret. Området vurderes å ha en sentral betydning (”hjertekammer-funksjon”) for opprettholdelse av tallrike bestander av harr og ørret i hele influensområdet. Nedre Otta kraftverk vil ikke påvirke dette viktige området. Med realistiske avbøtende tiltak vurderer utreder konsekvensene ved Nedre Otta kraftverk til å kunne bli små negative.

Jord- og skogbruk
Nedre Otta kraftverk er vurdert å ha en ubetydelig konsekvens for landbruk fordi begrensede skogsarealer og ingen dyrka jordbruksmark blir beslaglagt av deponier.

Samfunn
Utbyggingen vil representere en investering på 1,2 milliarder. Utbyggingsområdet ligger sentralt ved hovedveger og gir derfor enkel tilgang til prosjektområdet for næringslivet også i andre regioner. Det bør kunne ventes stor konkurranse om lokale og regionale leveranser til prosjektet.

Økonomi
Utbyggingen vil gi økte inntekter til utbyggingskommunene Vågå og Sel. Inntektene vil komme gjennom skatter og avgifter, økt aktivitet i utbyggingsperioden og gjennom andeler i kraftproduksjonen som de to kommunene eier gjennom sitt eierskap i A/S Eidefoss. Til sammen vil dette gi betydelige inntekter til kommunene.

Friluftsliv
Utbyggingen vil skje i et område som har stor verdi for friluftsliv. I anleggsperioden vil friluftslivet kunne bli noe påvirket av støy og økt trafikk. Det er særlig endring av vannføringen mellom inntak og utløp som kan medføre negative konsekvenser for friluftslivet. En attraktiv og benyttet lokalitet for padling og rafting i Ottaelva vil bli berørt. Fisket vil bli skadelidende dersom fiskebestanden reduseres. I perioder med mye vann kan forholdene for stangfiske bli bedre på grunn av redusert vannføring.

Reiseliv
Virkningene for friluftsliv og reiseliv henger nøye sammen. Mye av reiselivsinteressene i området er knyttet til fjellturisme og gjennomgangsturisme, som ikke vil bli berørt. Utbyggingen vil, uten avbøtende tiltak, gi negative virkninger for padling og rafting i Ottaelva. Dette vurderes å kunne få negative følger for reiselivsnæringen ved at raftingaktiviteten begrenses.