Virkninger på natur, miljø og samfunn

Fisken slippes

I forkant av utbyggingen ble det gjennomført faglige konsekvensutredninger. Utredningsprogrammet ble fastsatt av NVE etter forslag fra utbygger og innspill fra berørte instanser i høringsrunden knyttet til meldingsfasen. Utredningene ble gjennomført av nøytrale kompetansemiljøer. Nedre Otta kraftverk gir både positive og negative virkninger.

Den viktigste positive virkningen er produksjon av betydelige mengder ny fornybar energi. Kraftverket bidrar til å redusere behovet for kull, olje og gassfyrte kraftverk i Europa, og dermed redusere både forurensing, utslipp av klimagasser og forbruk av fossile brennstoffer.

Produksjonen fra Nedre Otta kraftverk reduserer CO2-utslipp som tilsvarer 53 000 personbiler. Utbyggingen har dessuten redusert dagens problemer med isgang i Ottaelva, og gir betydelige inntekter for kommunene Sel og Vågå i form av skatter og avgifter. Selskapene bak utbyggingen er offentlig eid. Det gjør at verdiskapingen av kraftproduksjonen disponeres av regionale og lokale eiere. De negative virkningene knytter seg til redusert vannføring på elvestrekningen mellom Eidefossen dam og utløpet fra kraftverket. I tillegg ble store mengder stein og masse fra tunneler og kraftstasjonshall plasseret i to deponier.

Endringer i vannføring
Utbyggingen av Nedre Otta kraftverk har medført redusert vannføring på den ca. 10 km lange strekningen mellom Eidefossen og utløpet ved Meiskår. På bakgrunn av konsekvensutredningene, og spesielt med hensyn til fisk og reiseliv/friluftsliv, er det betydelig minstevannføring på den berørte elvestrekningen. Minstevannføringen er nærmere omtalt under ”Avbøtende tiltak”.

Is og flom
På elvestrekningen med vannføring (fra Eidefossen til utløpet ved Meiskår) blir det stabile isforhold om vinteren med mindre isproduksjon enn tidligere og mindre vann stuet opp i isdammer. Det er et åpent råk på 1-2 km nedenfor utløpet av kraftverket.

De største isgangene vil fortsatt kunne komme ved isdamsbrudd ovenfor Eidefossen, men ismengdene som rives med nedenfor Eidefossen er betydelig mindre enn tidligere. Isgangene vil sjeldnere nå Otta sentrum, inneholde mindre is og vann og går kortere.

Landskap
Det er ikke bygget ny dam eller foretatt nye oppdemminger. Kraftstasjonen ligger inne i fjellet og er ikke synlig. Betydelig minstevannføring i elva om sommeren gjør at det visuelle inntrykket av landskapet i stor grad blir som før. Minstevannføringen er lavere i vintermånedene, men snø og islegging reduserer inntrykket av lav vannføring. Elva er mest synlig på partiet fra Rustmo til Brulykkja.

De to parallelførte kraftledningene (66 kV og 132 kV) fra kraftstasjon til Tolstadåsen er lagt nær eksisterende skogsbilveger. Kraftledningene ligger ikke tett inntil bolighus.

Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø blir ikke berørt av tunneler eller kraftstasjon. Kraftledningen fra kraftstasjonen til Tjorsætra har imidlertid visse negative virkninger. Tjorsætra er en godt bevart seter i et verdifullt kulturlandskap. En markant kraftledning endrer landskapsbildet, og er uheldig for setras kulturmiljø. Det er funnet spor etter gammel bergverksdrift i området mellom Tjorsætra og Ruste nordre. Utnyttelsen er til dels gammel og aktiviteten i enkelte brudd kan trolig dateres helt tilbake til yngre jernalder. Dagens trasé er justert for å redusere påvirkningen på dette området. Deponiområdene berører ikke kulturminner og kulturmiljø.

Fisk
Det er gjennomført omfattende undersøkelser av gyteforhold, vandringer og levevilkår for fisken i den aktuelle delen av Gudbrandsdalslågen og Ottaelva. Lågen fra samløpet med Ottaelva og ned til Sjoa har vist seg å være et svært viktig område for alle livsstadier av harr og ørret. Området vurderes å ha en sentral betydning (”hjertekammer-funksjon”) for opprettholdelse av tallrike bestander av harr og ørret i hele influensområdet. Nedre Otta kraftverk påvirker ikke dette viktige området. 

Jord- og skogbruk
Nedre Otta kraftverk er vurdert å ha en ubetydelig konsekvens for landbruket fordi begrensede skogsarealer og ingen dyrka jordbruksmark er beslaglagt av deponier.

Samfunn
Nedre Otta kraftverk representerer en investering på ca. 1,2 milliarder kroner. Lokale og regionale bedrifter har vært knyttet til utbyggingen.

Økonomi
Nedre Otta kraftverk gir økte inntekter til kommunene Vågå og Sel. Inntektene er skatter og avgifter, økt aktivitet i utbyggingsperioden og andeler i kraftproduksjonen som kommunene har gjennom sitt eierskap i A/S Eidefoss. Til sammen gir dette betydelige inntekter til kommunene.

Friluftsliv
Utbyggingen har skjedd i et område som har stor verdi for friluftsliv. I anleggsperioden har området vært noe påvirket av støy og økt trafikk, men det er særlig endring av vannføringen mellom inntak og utløp som kan medføre negative konsekvenser for padling og rafting i Ottaelva. I perioder med mye vann kan forholdene for stangfiske bli bedre på grunn av redusert vannføring.

Reiseliv
Virkningene for friluftsliv og reiseliv henger nøye sammen. Mye av reiselivsinteressene i området er knyttet til fjellturisme og gjennomgangsturisme, som ikke er berørt.