Avbøtende tiltak

Eidefossen nedstrøms

En rekke tiltak blir gjennomført for å redusere negative virkninger av utbyggingen:

Landskaps- og miljøplan
er utarbeidet i samarbeid med fagekspertise og i tråd med NVEs krav til detaljplaner. Sentrale temaer i planen er:

  • Arealbruk i drift- og anleggsfase, med hensyn til kjente miljø- og kulturverdier i utbyggingsområde.
  • Landskapsarkitektoniske forhold og biologisk mangfold, herunder material- og fargevalg, terrengtilpasning og vegetasjonssoner.
  • Forurensnings- og avfallsproblematikk, inkludert forebyggende og avbøtende tiltak.

Ny vannforsyning
Boring av erstatningsbrønner, eller tilknytning til kommunalt nett, blir gjennomført dersom drikkevannsbrønner blir ødelagt av kraftverkstunnelene.

Minstevannføring
skal sikre akseptable forhold for biologisk mangfold og en god landskapsmessig opplevelse av elva etter utbygging. 

Minstevannføringsreglementet i konsesjon fra OED:

21.09 – 21.04: 10 m3/s
22.04: 12 m3/s
24.04: 14 m3/s
26.04: 16 m3/s
28.04: 18 m3/s
30.04: 20 m3/s
03.05: 22 m3/s
06.05: 24 m3/s
09.05: 26 m3/s
12.05: 28 m3/s
15.05: 30 m3/s

16.05 – 10.09: 30 m3/s

11:09 – 20.09: gradvis nedtrapping fra 30 m3/s til 10 m3/s, med 2 m3/s per døgn.

Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring, skal hele tilsiget slippes forbi. Til elvesportaktiviteter skal det slippes vann forbi inntaksdammen som sikrer en vannføring i Ottaelva på minimum 150 m3/s målt ved Eidefossen i følgende perioder:

– Sammenhengende fra kl.11 dag 1 til kl.16 dag 3 siste uken i juni
– Sammenhengende fra kl. 11 dag 1 til kl.16 dag 3 alle ukene i juli.
– Sammenhengende fra kl.11 dag 1 til kl.16 dag 3 den første uken i august.

Vannslippet skal gjennomføres med myke overganger der opp- og nedtrapping skal foregå i intervall på 20 m3/s per time, tilsvarende en vannstandsendring på 10-15 cm/time.

Tunelløp og lokkeflommer
Utforming av tunnelutløp og utprøving av lokkeflommer, som optimaliserer forbivandring av harr og ørret, vil gjennomføres i samråd med fiskefaglig ekspertise.