Saksgang

 

Fase 1 – meldingsfasen
Tidligere har tiltakshaver gjort rede for sine planer i en melding, og beskrevet hvilke konsekvensutredninger de mente var nødvendige. Meldingen ble sendt på høring 05.08.2009. Etter å ha mottatt høringsuttalelser fastsatte NVE et konsekvensutredningsprogram.

Fase 2 – utredningsfasen
Konsekvensene ble i denne fasen utredet i samsvar med det fastsatte programmet, og de tekniske og økonomiske planene ble utviklet videre. Fasen ble avsluttet med innsending av konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredning til NVE. Søknaden ble sendt NVE 08.03.2012.

Fase 3 – søknadsfasen
Konsesjonssøknaden ble sendt på høring til alle berørte parter, og det kom inn 41 uttalelser til søknaden. Utbygger har kommentert uttalelsene, og NVE var på befaring høsten 2012.

Høring
Søknaden ble kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig ble den sendt på høring til sentrale og lokale forvaltningsorganer, ulike interesseorganisasjoner og alle som kom med uttalelse til meldingen. Søknaden med konsekvensutredning er hele tiden tilgjengelig for nedlasting på http://www.nve.no/vannkraft i høringsperioden. Alle kunne komme med uttalelse til NVE.

Formålet med høringen av søknaden med konsekvensutredning er:

  • å informere om planene
  • å få begrunnede tilbakemeldinger på om alle vesentlige forhold er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsprogrammet
  • å få begrunnede tilbakemeldinger på om tiltaket bør gjennomføres eller ikke
  • å få eventuelle nye forslag til avbøtende tiltak

Åpent møte
I løpet av høringsperioden arrangerte NVE et åpent folkemøte for å orientere om saksgangen og utbyggingsplanene. Det ble avholdt åpent møte både i Sel og Vågå kommuner sommeren 2012.

Sluttbehandling
NVE avga 25.06.14 positiv innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). OED vil stå for videre saksgang og sluttbehandling. Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i statsråd. Store eller særlig konfliktfylte saker kan bli lagt fram for Stortinget. I en eventuell konsesjon kan OED sette vilkår for drift av kraftverket og gi pålegg om tiltak for å unngå eller redusere skader og ulemper. Ifølge vassdragsreguleringsloven kan grunneiere, rettighetshavere, kommuner og andre interesserte kreve utgifter til juridisk bistand og sakkyndig hjelp dekket av tiltakshaver, i den utstrekning det er rimelig. Ved uenighet om hva som er rimelig kan saken legges frem for NVE. Vi anbefaler at privatpersoner og organisasjoner med sammenfallende interesser samordner sine krav, og at kravet om dekning blir avklart med tiltakshaver på forhånd.

Konsesjon
Konsesjon ble gitt av Kongen i statsråd 11.12.2015.

Denne vannkraftutbyggingen vil gi et svært verdifullt bidrag til regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon.  Hensynet til allmenne interesser, friluftsliv, elvesport og næringsinteressene i utbyggingsområdet er godt ivaretatt gjennom vilkårene i konsesjonen. Prosjektet vil gi stor regulerbar produksjon i et vassdrag som allerede er utbygd, uten nye reguleringer, damkonstruksjoner eller større tekniske inngrep, sier olje- og energiminister Tord Lien.