Saksgangen

Fase 1 – meldingsfasen
Tiltakshaver gjør rede for sine planer i en melding, og beskriver hvilke konsekvensutredninger de mener er nødvendig. Meldingen om Nedre Otta ble sendt på høring 5. august 2009. Etter høringsuttalelser fastsatte NVE et konsekvensutredningsprogram.

Fase 2 – utredningsfasen
Konsekvensene ble i denne fasen utredet i samsvar med det fastsatte programmet, og de tekniske og økonomiske planene ble utviklet videre. Fasen ble avsluttet med innsending av konsesjonssøknad til NVE med tilhørende konsekvensutredning. Søknaden ble sendt NVE 8. mars 2012.

Fase 3 – søknadsfasen
Konsesjonssøknaden ble sendt på høring til alle berørte parter, og det kom inn 41 uttalelser til søknaden. Utbygger kommenterte uttalelsene, og NVE var på befaring høsten 2012.

Høring
Søknaden ble kunngjort i lokale medier og lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig ble den sendt på høring til sentrale og lokale forvaltningsorganer, ulike interesseorganisasjoner og alle som kom med uttalelser. Søknad med konsekvensutredning var tilgjengelig på http://www.nve.no/vannkraft i høringsperioden, slik at alle kunne komme med uttalelser til NVE.

Formålet med høring av søknaden med konsekvensutredning er:

  • Å informere om planene.
  • Å få begrunnede tilbakemeldinger på om alle vesentlige forhold er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsprogrammet.
  • Å få begrunnede tilbakemeldinger på om tiltaket bør gjennomføres eller ikke.
  • Å få eventuelle nye forslag til avbøtende tiltak.

Åpent møte
I løpet av høringsperioden arrangerte NVE et åpent folkemøte for å orientere om saksgangen og utbyggingsplanene. Det ble avholdt åpent møte både i Sel og Vågå kommuner sommeren 2012.

Sluttbehandling
25. juni 2014 ga NVE positiv innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). OED hadde videre saksgang og sluttbehandling. Endelig avgjørelse ble tatt av Kongen i statsråd. Store eller særlig konfliktfylte saker kan bli lagt fram for Stortinget. I en eventuell konsesjon kan OED sette vilkår for drift av kraftverket og gi pålegg om tiltak for å unngå, eller redusere, skader og ulemper. Ifølge vassdragsreguleringsloven kan grunneiere, rettighetshavere, kommuner og andre interesserte kreve utgifter til juridisk bistand og sakkyndig hjelp dekket av tiltakshaver (i den utstrekning det er rimelig). Ved uenighet om hva som er rimelig, kan saken legges frem for NVE. Det er hensiktsmessig at privatpersoner og organisasjoner med sammenfallende interesser samordner sine krav, og at kravet om dekning blir avklart med tiltakshaver på forhånd.

Konsesjon
Konsesjon ble gitt av Kongen i statsråd 11. desember 2015.

Utbyggingen av Nedre Otta kraftverk gir et svært verdifullt bidrag til regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon. Hensynet til allmenne interesser, friluftsliv, elvesport og næringsinteresser ble godt ivaretatt gjennom vilkårene i konsesjonen. Prosjektet har gitt regulerbar produksjon i et vassdrag som allerede er utbygd, men uten nye reguleringer, damkonstruksjoner eller større tekniske inngrep.