Hvorfor bygge ut?

eidefossen

A/S Eidefoss og Hfaslund E-CO bygger kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft og bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet. Nedre Otta kraftverk får tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som nettmessig er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge.
Utbygger mener tiltaket vil gi betydelige mengder fornybar kraft til moderate miljøkonsekvenser. Vannføringen som skal benyttes er allerede regulert ved fire eksisterende reguleringsmagasiner, og kraftverket vil benytte eksisterende inntaksdam i Eidefossen. Prosjektet medfører ikke ytterligere reguleringer.