Hvorfor bygge ut?

eidefossen

A/S Eidefoss og Hfaslund E-CO har bygget kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft og bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet. Nedre Otta kraftverk har tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som nettmessig er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge.
Utbyggingen gir betydelige mengder fornybar kraft til moderate miljøkonsekvenser. Vannføringen er regulert ved fire reguleringsmagasiner, og kraftverket benytter eksisterende inntaksdam i Eidefossen. Utbyggingen har ikke medført ytterligere reguleringer.