Hva er bygget?

Nedre Otta kraftverk benytter eksisterende inntaksdam til Eidefossen kraftverk, uten at dammen er hevet eller endret. Fra inntaket føres vannet i tunnel til kraftstasjonen, som i fjell sørøst for Tolstadskridu. Tilløpstunnelen og kraftstasjonen er på nordsiden av Ottaelva, mens avløpstunnelen krysser Ottaelva og kommer ut på sørsiden av elva, ca. 1,3 km nedstrøms Åsårbrua. Tunnelen fra inntaket til utløpet er ca. 9 kilometer lang og har et tverrsnitt på 90 kvadratmeter. Ca. 1,7 millioner kubikkmeter tunnelmasse er tatt ut og plasserert i et deponi like ved tunnelpåhuggene.

vedlegg-6-tegninger-5_cr

Hoveddata Nedre Otta kraftverk

hoveddata-nedre-otta-mramme

Kraftstasjon i fjell

Kraftstasjonen er 60 meter lang, 20 meter bred og 45 meter høy, og har to like kaplanturbiner på 43 MW. Transformatorhallen har to generatortransformatorer på 2 x 50 MVA og en transformator på 60 MVA.

kr-1

Inntak i dam Eidefossen

Inntaket er mellom riksveg 15 og dam Eidefossen, i området der det er rasteplass. Der er det et lukehus med tilhørende inntaksluker .

dam-eidefossen-etter-utbygging

Kraftledning

Nettløsningen har parallellføring av 66 kV og 132 kV kraftledninger i 3,5 km fra kraftstasjonsområdet og til Tjorsætrene på Tolstadåsen. Der er 66 kV linjen koblet sammen med bestående strømnett fra Otta. 132 kV linjen fra Nedre Otta kraftverk er knyttet til 132 kV linjen fra Rosten til Vågåmo i Vågåruste, ca. 10 km fra Vågåmo.

Når?

Konsesjon for utbygging av Nedre Otta kraftverk ble gitt i desember 2015. Investeringsbeslutningen ble fattet i midten av september 2016.

Utbygging startet i oktober 2016 og varte frem til juli 2020, med hovedmontasje elektro og mekanisk fra mai 2019 til juli 2020.

Konsekvensvurderinger

Etter utbyggers oppfatning har Nedre Otta kraftverk totalt sett moderate miljøkonsekvenser. Kraftverket har hatt en god løsning for massedeponering med små negative konsekvenser. Prosjektet har dessuten hatt liten risiko knyttet til tekniske løsninger og kostnader.

Utbyggers helhetsvurdering er at Nedre Otta kraftverk gir gode samfunnsøkonomiske resultater. Kraftverket gir mye fornybar energi, mens ulempene og negative virkninger er beskjedne.