Hva skal bygges og når?

Nedre Otta kraftverk skal benytte eksisterende inntaksdam til Eidefossen kraftverk, uten at dammen blir hevet eller endret. Fra inntaket føres vatnet i tunnel til ny kraftstasjon i fjell sørøst for Tolstadskridu. Tilløpstunnel og kraftstasjon bygges på nordsiden av Ottaelva, mens avløpstunnelen krysser Ottaelva og kommer ut på sørsiden av Ottaelva ca. 1,3 km nedstrøms Åsårbrua. Tunnel i fra inntak til utløp er ca. 9 km lang og har et tverrsnitt på 90 kvadratmeter. Tunnelmasser utgjør ca. 1,7 millioner kubikkmeter og plasseres i deponi like ved tunnelpåhuggene.

vedlegg-6-tegninger-5_cr

Hoveddata Nedre Otta kraftverk

hoveddata-nedre-otta-mramme

Kraftstasjon i fjell

Kraftstasjonen blir 60 meter lang, 20 meter bred og 45 meter høy, og skal ha to like kaplanturbiner på 43 MW. Ved siden av denne bygges en traforhall med plass til to generatortransformatorer på 2 x 50 MVA og en nett-transformator på 60 MVA.

kr-1

Inntak i dam Eidefossen

Nytt inntak bygges mellom RV15 og dam Eidefossen i området hvor det i dag er rasteplass. Det vil her også bli bygget et lukehus med tilhørende inntaksluker .

dam-eidefossen-etter-utbygging

 

 

Kraftledning

Nettløsningen innebærer parallellføring av 66 kV og 132 kV kraftledninger i 3,5 km fra kraftstasjonsområdet til Tjorsætrene på Tolstadåsen. Her kobles 66 kV-ledningen sammen med bestående ledning fra Otta. 132 kV-ledningen fra Nedre Otta kraftverk knyttes til 132 kV ledningen Rosten – Vågåmo i Vågåruste, ca. 10 km fra Vågåmo. Omsøkt nettløsning for Nedre Otta kraftverk innebærer at bestående 66 kV-ledning mellom Vågåmo og Tolstadåsen kan rives.

Når?

Konsesjonen ble gitt i desember 2015.

Investeringsbeslutning ble fattet medio september 2016.

Utbygging i fra oktober 2016 til juli 2020, med hovedmontasje el&mek i fra mai 2019 til juli 2020.

 

Konsekvensvurderinger

Etter utbyggers oppfatning har Nedre Otta kraftverk totalt sett moderate miljøkonsekvenser.  Kraftverket har en god løsning for massedeponering med små negative konsekvenser.  Prosjektet har også små usikkerheter knyttet til tekniske løsninger og kostnader.

Utbyggers helhetsvurdering er at Nedre Otta kraftverk gir gode samfunnsøkonomiske resultat. Kraftverket gir mye fornybar energi, mens ulempene og negative virkninger er beskjedne.