Positiv instilling fra NVE til OED!

NVE råder Olje- og energidepartementet til å gi A/S Eidefoss og Opplandskraft DA tillatelse til å bygge Nedre Otta kraftverk. NVE mener nytten av tiltaket er større enn ulempene, og har lagt vekt på at Nedre Otta kraftverk med avbøtende tiltak som foreslått vil gi ca. 297 GWh fornybar energi. Av hensyn til elvesportaktiviteter i Otta anbefaler NVE ekstra slipp av vann to dager i uka i seks uker på sommeren. Foreslått minstevannføringsregime skal sikre tilstrekkelig vannføring for fisk og andre levende organismer i vannet. NVE anbefaler også at utløpet fra kraftverket blir flytta over Grindhølen av hensyn til fisk og elvesportaktiviteter.

Olje- og energidepartementet vil stå for videre saksgang. Det kan være mulig å få endelig konsesjon i 2015.

For mer informasjon og NVEs instilling se NVEs nettsider:
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=5022&type=11