Tilleggsutredning om elvesportaktiviteter

Etter at høringsrunden var over i 2012, og etter at NVE hadde vært på befaring høsten 2012, har NVE bedt om en tilleggsutredning om elvesportaktiviteter. Utredningen belyser Ottaelvas betydning for vannsportaktiviteter, inkludert tilhørende verdiskaping, konsekvenser av utbyggingen og aktuelle avbøtende tiltak. En slik utredning ble gjennomført våren 2013. Der var det lagt opp til å gjennomføre rafting ved tre ulike vannføringer i samarbeid med raftingsselskapene i Sjoa, for bedre å kunne identifisere akseptable vannføringer for rafting/padling. I utgangspunktet mente raftingsselskapene at vannføringen måtte være minimum 150 m3/s for å gi et godt raftingsprodukt. På grunn av mangel på høyere vannføring i undersøkelsesperioden ble følgende vannføringer testet: 29 -70 – 111 m3/s. En drøfting av muligheter for rafting på disse vannføringene, og ny vurdering av avbøtende tiltak, er gjort i eget notat fra NINA datert 16. oktober 2013. Etter utbyggers oppfatning viser undersøkelsen at elva har et potensiale som raftingprodukt også ved lavere vannføringer enn 150 m3/s, men at opplevelsesverdien øker med vannføringen. Vannføringen er utvilsomt den viktigste kvalitetsfaktoren, men andre tilrettelagte tiltak (se nedenfor) kan være med og skape en bedre helhetsopplevelse og styrke det kommersielle produktet. Raftingsbedriftene mener følgende avbøtende tiltak kan være aktuelle:

  • Økt minstevannføring i deler av døgnet og uka kan være et alternativ til en generell økning av minstevannføring i hele raftingssesongen.
  • Etablering av utsettingsrampe nedenfor Eidefossen.
  • Flytting av kraftverkets utløp lenger opp i Grindhølen, slik at hopping fra berget kan bestå som en del av raftingsproduktet.
  • Sikring av ”hoppeplass” i Grindhølen med stige og tau.
  • Forbedring av oppkjøring fra Dahlesand. Vegen er så bratt at det er vanskelig å komme opp. Det er mulig å legge om de øverste ca. 50 m av vegen.
  • Forbedring/etablering av landings- og opptaksplass i Otta sentrum.
  • Toalettanlegg type “utedo med tett tank” ved både Eidefossen og Dahlesand, men kanskje noe vanskeligere å få til i Otta sentrum.

Utbygger er glad for at raftingsselskapene er positive til å diskutere økt minstevannføring begrenset til deler av sesongen, uke eller døgn. De andre avbøtende tiltakene som raftingsbedriftene foreslår handler om forbedring av utsettings- og ilandstigningsplassene og sikring av «hoppeplassen» i Grindhølen. Utbygger er villig til å diskutere disse tiltakene som en del av hele diskusjonen rundt å kunne opprettholde et akseptabelt tilbud for vannsportaktiviteter i Ottaelva. Flytting av tunnelutløpet er også omtalt ovenfor.